Collections

Vi hjælper med at skabe bedre indeklima

Vi er eksperter i adfærd og indeklima, og vores løsninger er opsat på skoler, i virksomheder og i kommuner i hele Danmark.

Vi hjælper med at
-   Nedbringe CO2
-   Fjerne AT påbud
-   Reducere klager over det oplevede indeklima
-   Varig adfærdsregulering så jeres indeklima forbedres og  tekniske energitiltag bliver brugt så de fungerer i praksis.

SKYEN:Visualisere indeklimaet. Lyser rød når CO2 niveauet er over 1000 ppm. og skifter til blå når det er under 800 ppm.

Det er dokumenteret at vi kan reducere tiden du sidder i CO2 niveau over 1.000 ppm. med 70%, hvilket gør indeklimaet ikke længere er sundhedsskadeligt.

I et ventileret lokale kan SKYEN vise at anlægget virker og man ikke skal åbne vinduerne og dermed lade ventilationen fungere optimalt, samt vise at indeklimaet er godt og dermed forebygge eventuelle APV eller indeklima klager.

Indeklima adfærdsrådgivning
I ÅBN tilbyder vi varig adfærdsregulering så jeres indeklima er optimalt og at brugerne benytter bygningen hensigtsmæssigt, så de tekniske energitiltag fungerer i praktisk.

Der bruges mange ressourcer på at implementere energitiltag i jeres bygninger -  desværre kan det være en udfordring at få tiltagende til at virke da menneskerne i bygningerne har tendens til at modarbejde tiltagene.

ÅBN er specialiseret i indeklimaadfærd, dvs. ønsker du et lavere CO2 niveau, eller har du har et velfungerende anlæg, men forsat modtager klager, eller oplever at brugerne åbner vinduerne, så anlægget ikke får lov til at virke optimalt - så kan vi hjælpe.

Indkelima ambassadør uddannelsen (elever) 

Elevernes Indeklima Strategi

(3 timer alle trin. kræver fremmøde)

Formålet er at lave elevernes indeklima strategi, ved at give viden og værktøjer til at skabe et bedre indeklima. 

Få den bedste kulturændring, ved at inkludere eleverne. I ambassadøruddannelsen får skolen ”Elevernes Indeklima Strategi” på elevernes præmisser.

Med baggrund i ting eleverne selv kan ændre, kommer de med idéer til hvordan de kan forbedre indeklimaet i klassen. De kan ligeledes hjælpe med at implementere SKYEN.

Uddannelsen kan ligeledes benyttes uden køb af SKYEN.

Eleverne lærer om:

  • Hvad er indeklima 
  • Hvordan er skolens bygningsmasse
  • Hvordan kan adfærd forbedre indeklimaet i deres bygning 
  • Hvilke tiltag vil eleverne bruge i klassen
  • Hvordan skal det implementeres i klassen 
  • Hvordan kan lærerne understøtte strategien

Efter uddannelsen har skolen en strategi baseret på adfærd, der understøtter kommunens og skolens bæredygtige strategi.

Skolen og eleverne får et diplom, der dokumenterer deres arbejde med indeklima med elevinddragelse. 

Vi sikrer at lærerne ved hvordan de kan understøtte eleverne bedst muligt.

Indeklimaambassadøruddannelse for pædagoger, tenikkere og lærer
Lærere uddannes i deres bygningsmasse, hvad status er med deres indeklima og hvordan de kan handle på det. 

Vi underviser ikke i tekniske løsninger, men i hvordan vi med adfærd kan ændre indeklimaet. Det tilrettelægges efter profession så det bliver fagligt relevant. 

De tekniske service ansatte, modtager ofte indeklima klager. Udfordringen er at undervisere og teknikere ikke altid har den samme forståelse af indeklima og de tekniske installationer. 

Indeklima kan opleves følelsesmæssigt eller med en databaseret tilgang. Denne kommunikations grøft kan gøre det svært for både teknikere og underviser at gøre sit arbejde. ÅBN udligner denne grøft med undervisning.

ÅBN viser hvordan SKYEN kan benyttes til at udligne denne kommunikationsbarriere til deres fordel. 

Arbejdsmiljø efteruddannelse i indeklima adfærsregulering
Kontoransatte har forskellige udfordringer med indeklimaet, afhængigt af de subjektive behov og fysiske rammer. Derfor gennemgås bygningsmassen med de tekniske installationer,  samt hvordan adfærden er mest hensigtsmæssig alt efter hvilken bygning de er i. 

Vi gennemgår de udfordringer der kan være med det oplevet indkelima, samt hvordan de ændre andre folks adfærd. 

Vi giver dem værktøjerne til at ændre rammerne for deres kollegaer og derigennem selv ændre kulturen.